مقالات پردیس

Test_Paradise

احساس تنهایی

تست احساس تنهایی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS) یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی برقراری تعامل با افراد

توضیحات بیشتر »
Translate »