پردیسکده دانشجویان

دوره های آموزشی برای دانشجویان

درس های پردیس برای دانشجویان

Organizational learning

The importance of organizational learning in the effectiveness of the functioning of an organization

Translate »