زندگی سازمانی: فهم جدیدی از جهان

فهم جدیدی از جهان

زندگی در شرایط مبهم، زندگی پرمخاطره ای است.

اتزیونی، نظریه پرداز سرشناس سازمان و مدیریت در کتاب معروف خود به نام سازمان­های جدید، 60 سال پیش از این، نکته جالبی را با این مضمون مطرح کرد که: دنیای ما دنیای سازمان ها است؛ ما در سازمان به دنیا می آییم، زندگی می کنیم؛ و از دنیا می رویم. بر اساس واقعیت هایی که امروزه در جهان پیرامون خود می بینیم، به نظر می رسد در آستانه سال 2023 میلادی آسان تر از گذشته می توانیم این ادعا را بپذیریم!

اگر شما هم مانند اتزیونی، دنیای کنونی را دنیای سازمان ها بدانید، این سوال برایتان پیش خواهد آمد که: “دنیایی که در آن زندگی می کنم را تا چه اندازه می شناسم“؟

ما در پیله خود زندگی نمی کنیم: هر روز از صبح تا شام، مشغول فعالیت های اجتماعی هستیم که قسمت اصلی آن‌ها به یک یا چند سازمان مرتبط است. شناخت دنیایی که در آن زندگی می کنیم به ما در تنظیم هدف های زندگی و انتظاراتی که از خود و دیگران داریم کمک می کند. زندگی در شرایط ابهام و ناآگاهی، زندگی ریسک پذیر و پرمخاطره ای است.

در این مقاله درباره سازمان ها صحبت می کنیم. شناخت انواع سازمان ها به ما کمک می کند که بدانیم چگونه باید با آن‌ها مواجه شویم و چه انتظاراتی باید از آن‌ها داشته باشیم؟

انواع سازمان ها

ما دانشجوی رشته مدیریت نیستیم و اینجا کلاس درس دانشگاهی نیست! پس بدون اینکه وارد جزییات شویم، اجازه بدهید مهم ترین گونه های سازمانی را به صورت کلی و به زبان غیر تئوریک با یکدیگر مرور کنیم. سازمان ها را می توانیم بر حسب کارکرد، ساختار و فناوری به 3 دسته تقسیم کرد.

الف- سازمان ها بر حسب کارکرد

منظور از کارکرد (function)، وظایف اصلی است که سازمان برای آن تشکیل شده است. با این شاخص، سازمان های عمومی -خصوصی و سازمان های انتفاعی-غیرانتفاعی را می توان نام برد.

سازمان عمومی:

سازمانی است که وظایف عام المنفعه را بر عهده دارد. این سازمان ها اغلب وابسته به دولت‌ها هستند اما لزوما همه آن‌ها دولتی محسوب نمی شوند. برای مثال وزارت بهداشت و درمان، و واحدها و مراکز زیرمجموعه آن، سازمان دولتی است.

سازمان خصوصی:

این نوع سازمان وابسته به بخش خصوصی است. ویژگی بارز بخش خصوصی این است که به دنبال منافع عامه نیست و به عکس، به دنبال منفعت یک نفر یا تعداد محدودی از افراد است.

سازمان انتفاعی:

سازمانی است که هدف اصلی از تشکیل آن سود و سودآفرینی است. شرکت های تجاری و فروشگاه های زنجیره ای، نمونه ای از چنین سازمان هایی هستند که حسب سود و زیان در ادامه فعالیت آن‌ها نقش کلیدی دارد.

سازمان غیرانتفاعی:

به سازمان هایی که هدف اول و محوری تشکیل آن‌ها سود نیست بلکه از عایدی به دست آمده برای ادامه ارائه خدمت یا تولید کالا استفاده می کنند، سازمان غیرانتفاعی گفته می شود. در اینجا خوب است بدانید که نام گذاری سازمان غیرانتفاعی به این دلیل انجام نشده است که این سازمان ها به دنبال درآمدزایی نیستند. بدون درآمدزایی، هیچ سازمانی در بخش خصوصی تشکیل نمی شود و یا به فعالیت خود ادامه نمی دهد. سازمان های غیرانتفاعی، درآمد ایجاد شده در نتیجه فعالیت خود را، صرف منافع عمومی و ارائه خدمات با تعرفه های متعادل می کنند تا جامعه از آن‌ها بهره ببرد.  

ب- سازمان ها بر حسب ساختار:

منظور از ساختار (structure)، عبارت از آرایش و نظم ایجاد شده در عناصری است که برای تحقق یک هدف معین در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند. با این شاخص، سازمان ها را به متمرکز-غیرمتمرکز؛ کارآفرین- سنتی؛ و رسمی – غیررسمی تقسیم می کنند.

سازمان متمرکز:

سازمان هایی هستند که از یک قدرت مرکزی در دولت ها فرمان می گیرند و واحدهای آن‌ها در سطح استان ها و شهرستان ها مسئول اجرای تصمیماتی هستند که در سطح مرکزی گرفته می‌شود. اغلب سازمان های دولتی ایران، به روش متمرکز سازماندهی شده اند. از جمله این سازمان ها می‌توان به ادارات آموزش و پرورش اشاره کرد.

سازمان غیرمتمرکز:

به سازمانی گفته می شود که تصمیم گیری های آن در هر واحد و شعبه گرفته می‌شود و شعبه ها و واحدهای آن‌ها از مرکز دستور نمی گیرند. شاید بتوانیم دانشگاه ها را در مورد برخی از مقررات و تصمیمات جزو سازمان های غیرمتمرکز بدانیم.

سازمان کارآفرین:

سازمان کارآفرین دارای ساختار منعطف است که بنا به اقتضا و بر اساس درک و بلوغ خود برای بقا و رشد تصمیم می گیرد. برای آشنایی بیشتر با سازمان های کارآفرین به مقاله مرتبط در پردیس توسعه انسانی مراجعه کنید.   

سازمان دارای ساختار سنتی:

ساختارهای سنتی معمولا با ویژگی هایی نظیر: تمرکز بالا در تصمیم گیری، تقسیم کار معین، سلسله مراتب قدرت، و خشکی و نبود انعطاف گرایش شناسایی می شوند. اغلب سازمان‌های دولتی را می توانیم با ساختار سنتی آن‌ها بشناسیم.

سازمان رسمی:

سازمانی است که هدف های آن از پیش معین است. بر اساس هدف معین، ساختار آن تعیین؛ منابع آن تامین؛ و فعالیت های اصلی آن تنظیم می شود. این وضعیت تا زمانی که هدف سازمان؛ اهمیت و ارزش خود را حفظ کرده است موجب دوام و بقای سازمان رسمی می شود. برای مثال، شرکت ملی گاز ایران، یک سازمان رسمی است.

سازمان غیررسمی:

سازمان های غیر رسمی در دل سازمان رسمی تشکیل می شوند؛ هدف از پیش تعیین شده ندارند؛ منابع مورد نیاز آن توسط اعضا تامین می شود؛ و عمر آن‌ها وابسته به عضویت اعضا است و با خارج شدن اعضا از آن، سازمان غیررسمی نیز از هم می پاشد. نمونه یک سازمان غیررسمی، گروه های دوستی یا انجمن های فرهنگی و ورزشی است که نیروهای انسانی یک سازمان رسمی، آن را تشکیل داده‌اند.

پ- سازمان بر حسب فناوری:

در سه دهه گذشته، همزمان با اختراعات و نوآوری های شگرف در فناوری های اطلاعات و ارتباطات، سازمان ها را بر حسب اینکه تولید خود را در فضای اینترنتی انجام می دهند یا در فضای واقعی، به دو دسته مجازی-غیرمجازی تقسیم می کنند.

سازمان مجازی:

مجموعه ثابت یا موقت از افراد، گروه ها، یا واحدهای سازمانی هستند، که در سطح جغرافیایی پراکنده شده اند و به صورت شبکه ای برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت، با یکدیگر در ارتباط هستند. ابزار اصلی ارتباط این سازمان ها کامپیوتر و فعالیت های آن‌ها متکی بر فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است.

سازمان غیرمجازی:

هر سازمانی که ویژگی های سازمان مجازی را نداشته باشد، و در دنیای حقیقی و به شکل حضوری به فعالیت اشتغال دارد، سازمان غیرمجازی است.

 زندگی سازمانی فهم جدیدی از جهان

روشن است که یک سازمان می تواند ترکیبی از گونه های مختلف باشد. برای مثال یک سازمان می تواند از نظر کارکردی، جزو سازمان های خصوصی غیرانتفاعی باشد؛ از نظر ساختاری، در مجموعه سازمان های غیرمتمرکز و کارآفرین باشد و از نظر فناوری در گروه سازمان های مجازی باشد. برای مثال می توان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرالبرز را دارای همه این ویژگی ها دانست.

شناخت سازمان، شناخت جهانی است که در آن زندگی می کنیم

چه مدیر یک سازمان بزرگ باشید یا صاحب یک کسب و کار کوچک، خواه دانشجوی دوره دکتری باشید یا یک مادر خانه دار، باید خود را برای زندگی در دنیای پیچیده امروزی آماده کنید. برای بخش اعظم مردمی که در کره خاکی زندگی می کنند، ناآگاهی از پول، بانک، حساب بانکی، دریافت و انتقال پول به کمک خودپردازها یا اینترنت بانک، به معنی آماده نبودن برای زندگی در جهان امروزی است. همین طور وقتی در دنیای سازمان ها زندگی می کنیم و آن‌ها را نمی شناسیم مانند این است که در یک جاده پرپیچ و خم، در دل شب و در مه غلیظ مشغول رانندگی هستیم. زندگی امروزی ما بدون شناخت سازمان ها زندگی مخاطره آمیزی است.

گاهی در دل مخاطرات به دنیا آمده و بزرگ شده ایم، به نحوی که آن را درک و لمس نمی کنیم. اما اگر برای مدت کوتاهی از آن فضا خارج شویم و روشنی و وضوحی که در شناخت سازمان ها بر زندگی ما حاکم می شود را نگاه کنیم، به خوبی متوجه تفاوت های دو نوع زندگی در جهانی که برای خود ساخته ایم، خواهیم شد. در این راه پردیس توسعه انسانی با محصولات قابل اعتماد علمی خود در کنار شماست.

دکتر محمدرضا آهنچیان
تولید کننده محتوی:
دکتر محمدرضا آهنچیان
پردیس توسعه انسانی
این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌ های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »