روایی و پایایی در پژوهش‌های کمّی

پایایی و روایی

اندازه‌گیری روایی و پایایی در پژوهش‌های کمّی، یک جنبه اساسی از تحقیق است که نقش مهمی در اعتماد به یافته‌ها، و تعمیم آن بازی می‌کند. اهمیتِ تعیین روایی و پایایی هر تحقیق از آن جهت است که این کار، به شما در اعتباریابی پژوهش‌تان یاری می‌دهد. خانم دکتر معصومه قائمی‌پور، دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی، و کارشناس پژوهشگاه نیرو، در این مقاله که برای «پردیس توسعه انسانی» تنظیم کرده است، ساده و کاربردی‌ترین اطلاعات را درباره مفهوم روایی و پایایی پژوهش ارایه داده است. این مقاله، به ویژه برای دانشجویان دوره کارشناسی، که با روش‌های تحقیق، آشنایی نسبی دارند مفید است. 

«پردیس توسعه انسانی» با درکِ نیاز دانشجویان به دانستنِ روش تحقیق از منابع معتبر و به‌روز، در کنار شما است تا اطلاعات مورد نیاز در طراحی و اجرای تحقیق با رویکرد کاربردی را در اختیار شما قرار دهد. هدف این مقاله، آموزشِ نحوه تعیین روایی و پایایی است تا شما بتوانید نکات اصلی درباره اعتبار تحقیق خود را بدانید. شما می‌توانید با اطمینان خاطر صددرصد به دقت و صحت مقالات ارایه شده در «پردیس توسعه انسانی»، از آنها به عنوان منبع قابل اعتماد برای یادگیری و شرکت در امتحانات دانشگاهی یا آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها استفاده کنید.

در صورت تمایل می‌توانید، با جستجوی واژه تحقیق در سایت پردیس، به تعداد بیشتری از درس‌ها درباره روش‌های تحقیق و عناصرِ آن دست پیدا کنید. عضویت در سایت، رایگان، و امکان استفاده از تمام-متنِ مقالات برای شما وجود دارد.

روایی و پایایی مفاهیمی هستند که برای ارزیابی کیفیت تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگام نوشتن طرح تحقیق، به ویژه در تحقیقات کمّی، باید به روایی و پایایی توجه ویژه‌ای داشت؛ زیرا عدم انجام این کار می‌تواند به طور جدی بر نتایج تحقیق تأثیر منفی بگذارد و نتایج به دست آمده از آن را دچار سوگیری نماید.

روایی چیست؟

یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت در یک مطالعه کمّی، روایی (validity) است. به بیان ساده، روایی به این اشاره دارد که آیا اندازه‌گیری‌ها آنچه را که قرار است اندازه‌گیری کنند، اندازه‌گیری می‌کنند یا خیر؟ به عنوان مثال یک آزمون پیشرفت تحصیلی علوم کلاس چهارم دبستان در صورتی روا است که محتوا و هدف‌های آن درس را به خوبی اندازه‌گیری کند. یا، آزمون استرس در محیط کار، تنها استرس کارکنان در محیط سازمانی را اندازه‌گیری کند.

پایایی چیست؟

یکی دیگر از معیارهای سنجش کیفیت در یک مطالعه کمی، پایایی (reliability) یا دقت است. اگر بتوان به طور مداوم با استفاده از روش‌های مشابه در شرایط یکسان به یک نتیجه رسید، در این صورت اندازه‌گیری، پایا در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، یک شیمی‌دان دمای یک نمونه را چندین بار در شرایط یکسان با دماسنج اندازه‌گیری می‌کند و هر بار دماسنج دمای یکسانی را نشان می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت که دماسنج و نتایج حاصل از آن پایا هستند. به عنوان مثالی دیگر، یک روانشناس از یک پرسشنامه برای تشخیص اضطراب مراجعه کننده‌اش استفاده می‌کند. چندین روانشناس دیگر هم از این پرسشنامه برای تشخیص اضطراب آن بیمار استفاده می‌کنند و تشخیص‌های یکسانی را ارایه می‌دهند. این نشان می‌دهد که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.

تفاوت بین روایی و پایایی چیست؟

روایی و پایایی ارتباط نزدیکی با هم دارند اما معنی آنها با هم متفاوت است. یک اندازه‌گیری می‌تواند پایا باشد بدون اینکه روا باشد؛ یعنی روایی برای پایایی ضروری نیست؛ اما در مقابل پایایی شرط روایی است و برای اینکه یک آزمون روا باشد باید پایا باشد. یک مثال ساده از روایی و پایایی، ساعت زنگ دار است که رأس ساعت 7:00 هر روز صبح زنگ می‌زند، اما برای 6:30 صبح تنظیم شده است. این ساعت بسیار پایا است چون به طور مداوم هر روز صبح در یک زمان معین زنگ می‌خورد، اما این ساعت روا نیست چون در زمان مورد نظر یعنی ساعت 6:30 صبح زنگ نمی‌زند. اگر این ساعت هر روز صبح رأس ساعت 6:30 زنگ بزند، هم روا و هم پایا است.

روایی چگونه ارزیابی می‌شود؟

روش‌های تعیین روایی عبارت‌اند از:

روایی محتوا (content validity): به این مطلب اشاره دارد که سؤالات یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه‌ی سؤال‌های ممکن است که می‌توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. برای تعیین روایی محتواییِ یک آزمون، از قضاوت متخصصان استفاده می‌شود.

روایی صوری (face validity): روایی صوری نوعی از روایی محتوایی است که با استفاده از نظر متخصصان تعیین می‌گردد. به بیان ساده‌تر، روایی صوری به دنبال این است که تا چه حد سؤالات آزمون از نظر ظاهری شبیه موضوعی می‌باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن را دارد. به عنوان مثال، در برگزاری آزمون استخدامی برای جذب مهماندار باید صورت سؤالات هم نشان‌دهنده این موضوع باشد.

روایی ملاکی (criterion validity): منظور از روایی ملاکی میزان ارتباط بین نمرات حاصل از یک آزمون با نمرات حاصل از یک آزمون دیگر است؛ بنابراین، هر زمان که از نمرات یک آزمون برای پیش‌بینی عملکرد افراد در آزمون دیگر استفاده شود از روایی ملاکی بهره گرفته شده است. قابل ذکر است که آزمون دوم که عملکرد فرد در آن پیش‌بینی می‌شود ملاک نام دارد. گاهی این پیش‌بینی برای آینده است که به آن روایی پیش‌بینی (predictive validity) و گاهی این پیش‌بینی در زمان حال صورت می‌گیرد که به آن روایی همزمان (concurrent validity) می‌گویند.

روایی سازه (construct validity): روایی سازه به پایبندی یک اندازه‌گیری به نظریه و دانش موجود از مفهوم مورد سنجش ارتباط دارد. به عنوان مثال آزمون هوش در صورتی دارای روایی سازه است که نمرات حاصل از آن به سازه‌هایی که در نظریه‌های هوش آمده‌اند مرتبط باشد. تحلیل عاملی یکی از متداول‌ترین راه‌های تعیین روایی سازه است.

پایایی چگونه ارزیابی می‌شود؟

روش‌های تعیین پایایی متنوع هستند: در اینجا فقط به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

روش بازآزمایی (test-retest): روش بازآزمایی یکی از معروف‌ترین روش‌های تعیین پایایی است. در این روش، آزمون مورد نظر را در دو نوبت معمولاً در فاصله حدود 2 هفته، اجرا می‌کنند اما با گروه واحدی از شرکت‌کنندگان و نمره‌های حاصل از دو آزمون را با هم مقایسه می‌کنند. ضریب همبستگی بین نمره‌های دو آزمون، ضریب پایایی آزمون به حساب می‌آید. 

روش فرم‌های موازی (equivalent forms): در این روش دو آزمون معادل یا هم ارز، به فاصله حدود 2 هفته به یک گروه از شرکت‌کنندگان داده می‌شود تا به سؤالات پاسخ دهند. ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از دو آزمون، ضریب پایایی آزمون نام دارد. نکته قابل توجه این است حداقل میانگین و واریانس دو فرم، برابر باشند.

روش‌های همسانی درونی (internal consistency): یکی از روش‌های تعیین پایایی با تأکید بر همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ نام دارد. روش آلفای کرونباخ زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نمرات سؤالات به صورت چند ارزشی تعیین شده باشد. به عنوان مثال شرکت‌کنندگان برای پاسخ به هر سؤال می‌توانند طیفی از کاملاً موافقم (نمره 5) تا کاملاً مخالفم (نمره 1) را انتخاب نمایند.

چگونه از روایی و پایایی در تحقیق خود اطمینان حاصل کنیم؟

یکی از نکات مهم که باید مورد توجه قرار دهید، در زمانی که تصمیمی می‌گیرید چگونه داده‌های خود را جمع‌آوری کنید، روایی است. شما باید اطمینان حاصل کنید که روش‌های مناسب اندازه‌گیری را انتخاب کرده‌اید و روش و ابزار اندازه‌گیری شما با کیفیت بالا و هدفمند برای اندازه‌گیری دقیقاً همان چیزی است که می‌خواهید آن را اندازه‌گیری کنید. به عنوان مثال، برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد هوش، می‌توانید از یک پرسشنامه استاندارد که هم روا و هم پایا است، استفاده کنید. اگر قصد دارید پرسشنامه را خودتان تهیه ‌کنید (محقق‌ساخته)، باید ابتدا روایی و پایایی آن را مورد بررسی قرار دهید، سپس به جمع‌آوری داده‌ها بپردازید. علاوه بر این، برای انتخاب شرکت‌کنندگان خود از روش‌های نمونه‌گیری مناسب استفاده کنید. برای تولید نتایج معتبر و قابل تعمیم، باید جامعه آماری خود را به وضوح تعریف و با استفاده از روش نمونه‌گیری مناسب، نمونه پژوهش خود را انتخاب کنید. باید دقت کنید که حجم نمونه کافی و نمونه معرف جامعه باشد. همچنین، هنگامی که از ابزار مورد نظر برای جمع‌آوری داده ها استفاده می‌کنید، مهم است که نتایج دقیق و قابل تکرار به دست آید. به عنوان مثال، در یک پژوهش آزمایشی، مطمئن شوید که به همه شرکت‌کنندگان اطلاعات یکسانی داده می‌شود و تحت شرایط یکسان، ترجیحاً در یک محیط کاملاً تصادفی آزمایش می‌شوند. عدم انجام این کار می تواند نتایج را دستخوش تغییرات کند.  

نتیجه‌گیری

ارزیابی روایی و پایایی هنگام انجام تحقیق بسیار مهم است. ارزیابی روایی دشوارتر از پایایی و حتی مهم‌تر از آن است. برای به دست آوردن نتایج قابل استفاده، روش‌هایی که برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌کنید باید روا باشند. تحقیق باید آنچه را که ادعا می‌کند اندازه‌گیری می‌کند، اندازه‌گیری کند. به بهره‌گیری از اطلاعاتِ ارایه شده در این مقاله، درباره روایی و پایایی تحقیق خود اطمینان داشته باشید.

چنانچه سوال یا ابهامی درباره این موضوع دارید با پردیس توسعه انسانی در تماس باشید.

برای مشاهده کامل درس، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

این اثر مشمول قانون حق مالکیت معنوی و استفاده از محتوای آن بدون اجازه پردیس توسعه انسانی غیرقانونی است.
تولید کننده محتوی:
دکتر معصومه قائمی‌پور
پردیس توسعه انسانیی

دیدگاهتان را بنویسید

جدید‌ترین‌‌های پردیس

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

چگونه می‌توانیم از علم آینده‌پژوهی، برای ساختن آینده خود استفاده کنیم؟

عادت‌هایت را اینگونه بشناس

روی پای خودت به هر چی می‌خوای برس

این داستان: توسعه منابع انسانی به روش مربی پرورش اندام

51 شاخص، تعریف، مصداق، و سوالِ مصاحبه استخدامی

پردیس در شبکه اجتماعی

Translate »