دکتر معصومه عارف​

دکتر معصومه عارف

معصومه عارف دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، استادیار و مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار است.
مدرس، مترجم، مشاور سازمانی، مدیر پژوهش، عضو کمیته برگزاری و دبیر اجرایی کنفرانسها، داور مجلات علمی پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی، عضو فعال گروه مدیران حرفه ای منابع انسانی و انجمن صنفی مدیران از فعالیتهای اجرایی ایشان می باشد.
تدریس کارآفرینی، تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، مدیریت تحول، نظریه های مدیریت دولتی، مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی، مهارتهای حرفه ای مدیران و .... در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف منجمله دانشگاه فردوسی مشهد نیز از جمله سوابق آموزشی اوست.
محور اصلی فعالیتهای ایشان تدریس، پژوهش، ترجمه و مشاوره است که در این راستا ۴۵ مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی، ۱۵ مقاله ترجمه در مجله گزیده مدیریت(ترجمه همزمان HBR: Harvard Business Review)، دو کتاب در حوزه منابع انسانی و اینترنت اشیا و برگزاری دوره های متعدد برای بخش خصوصی و دولتی در زمینه های کارتیمی، حل مساله، عارضه یابی منابع انسانی و .... از فعالیت‌های ایشان می باشد.

Translate »