آقای محمد خدابخشی

آقای محمد خدابخشی

من محمد خدابخشی هستم .
دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی و درحال حاضر دانشجو ارشد آموزش و بهسازی دانشگاه فردوسی مشهد هستم. خیلی خرسندم که عضو تیم پردیس توسعه انسانی هستم. خیلی خوشحالم که در خانواده پردیس هستم و امیدوارم در کنار تیم توانمند پردیس بتونیم افرادی که به توسعه و رشد خود اهمیت می دهند کمک کنیم تا به بالندگی و توسعه در حیطه های متخلف دست یابند .

Translate »