خانم فهیمه عزیزایی

خانم فهیمه عزیزائی

دانشجوی دکتری فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش آموخته ی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه فردوسی مشهد
عضو کمیسیون آموزش استان خراسان
مدیری دغدغه مند ، مدرس دوره های اتیکت رفتاری مدیران و معلمان
اینجا هستم تا درکنار هم به رشد هم کمک کنیم، ومن تا همیشه فردی یادگیرنده ام...

Translate »