دکتر حسین کارشکی

دکترحسین کارشکی

حسین کارشکی دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
آموزگار، دبیر، مشاور, روان شناس، رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی, رئیس و معاون دانشکده و مدیر گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی در دانشگاه فردوسی مشهد از جمله سوابق حرفه ای و اجرایی ایشان است.
تدریس روان شناسی، روان شناسی تربیتی، روان سنجی، انگیزش، روان شناسی صنعتی و سازمانی، آمار و روش تحقیق و نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی مهم ترین فعالیت‌های آموزشی ایشان در همه مقاطع مختلف دانشگاه بوده است.
محور اصلی فعالیتهای ایشان تدریس، پژوهش و مداخله در حوزه مشاوره تحصیلی و آموزشی، فرایندهای انگیزشی، شناختی و هیجانی و روان سنجی است. دراین زمینه بیش از 200 مقاله علمی پژوهشی، بیش از 70 مقاله همایشی و برگزاری بیش از 30 کارگاه آموزشی برای معلمان، دانشجویان، استادان دانشگاه، مشاوران، والدین، کارکنان صنعت نفت و آموزش و پرورش و عموم مردم برگزار کرده اند.

Translate »