تست احساس تنهایی

مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS)

یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی برقراری تعامل با افراد دیگر می باشد. ظهور انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و تغییرات فن آوری های همراه آن زندگی اجتماعی و معنوی مردم را متاثر ساخته و ارتباطات مجازی را جایگزین روابط چهره به چهره نموده است . به همین دلیل احساس تنهایی اخیرا فراگیر شده و بسیاری افراد در طول زندگی به آن مبتلا می شوند.(بومسا و همکاران2007)
عدم دلبستگی به دیگران به هنگام مواجهه با مشکلات و اتفاقات منفی منجر به احساس تنهایی در افراد می شود(ایلماز و همکاران 2010) احساس تنهایی حس ناخوشایندی است که انسان به هنگام درک فاصله بین روابط اجتماعی مطلوب و روابط اجتماعی موجود تجربه می کند (پرمان،2004) بنابراین احساس تنهایی یک تجربه ذهنی است که ارتباطی به تنهایی به معنای واقعی آن ندارد(روکاچ،2004) به عبارت دیگر ممکن است فردی روابط اجتماعی محدودی داشته باشد اما به هیچ وجه احساس تنهایی نکند و بالعکس فردی دیگر روابط اجتماعی گسترده ای داشته باشد و در عین حال احساس تنهایی کند که علت این ناهمخوانی میزان احساس صمیمیت فرد در روابط اجتماعی می باشد.(گیلورد،2004)

جهت شرکت در تست و مشاهده نتایج آن وارد حساب کاربری خود شوید

Translate »